Yayınlanma Dönemi: 2006

Osman ERDOĞAN

Gümrük Muayene Memuru

Pc Gümrük Külliyatı Yapımcısı

osman-pw@hotmail.com

0505 626 92 56

 

 

 

 

 

“Gümrük beyannamelerinin dış ticaret ve gümrük uygulamalarının takibi yönünde Gümrük Birliği uyumu için Tek İdari Belge olarak hazırlanan ve hali hazırda uygulanan kullanım tekniği ‘Dış Ticaret Açığı’ tespitinde ciddi sapmalara neden olmakta ve rasyonel istatistik verilere ulaşmayı engellemektedir.”

 

DIŞ TİCARET AÇIĞININ TESPİTİNDE

AMAÇ-SONUÇ ÇELİŞKİSİ

Giriş

Globalleşen dünya ticaretinde ülkelerin ekonomik güçleri stratejik ve hatta jeopolitik konumlarından ziyade dikkat çekmekte, uluslararası ticaretteki rolü ve etkinliği dikkate alınarak siyasi istikrar ve ekonomi politikalarının uygulama sonuçlarına göre de güvenilirliği tespit edilmektedir. Ekonomi politikalarının uygulama sonuçlarının göstergelerinden biri olan ‘Dış Ticaret Açığı’nın  diğerlerine göre daha somut sonuçlar doğurduğu da genel bir kanıdır.

Bununla birlikte ülkenin ekonomik değerlerinin diğer ülkeler için de anlam ifade edebilmesi ancak ve ancak ortak yöntem ve değerlerle standart tespitlerin yapılmasına bağlıdır.  Ürünün tanımlanması, hizmet ticaretinin istatistiklere dahil edilmemesi, takas, konsinye mallar, finansal  kiralama yoluyla edinilen mallar ve ortak mülkiyete sahip teşebbüsler arası mal ticaretinin kapsanan işlemler olduğu, para birimi olarak US Dolarının ($) dikkate alınması,  vs. gibi hususlar bunlardan birkaçına örnek gösterilebilir.

Dünya ekonomisinin son otuz yılın en yüksek büyüme döneminde olması ile Türkiye’deki siyasi istikrar ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir oluşu dış ticaret hacminde kayda değer artışlar oluşturmuş ve doğal olarak da dış ticaret açığının doğru tespit edilmesi daha büyük önem kazanmıştır. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının resmi internet sitesinde (www.gumruk.gov.tr) her ay düzenli olarak dış ticaret istatistikleri yayımlanmaktadır.

Bu yazıda Türkiye’de istatistiki veri olarak tespit edilen ‘Dış Ticaret Açığı’nın nasıl tespit edildiği, bu tespitin ithalat ve ihracat işlemlerinde teslim şekillerinin farklı alınması yöntemiyle yapılması ve gümrük kıymetinin ek beyan ile arttırılması durumlarında istatistik kıymetin ayrıştırmaya gidilmeden kesin ithalat değerleri olarak kabul edilmesinin Dış Ticaret Açığının tespitindeki amaç-sonuç ilişkisine uygun olup olmadığı hususları irdelenecektir.

1. Dış Ticaret Açığı Tanım ve Kapsamı

Bir ülkenin toplam ithalatının ihracatından fazla olmasına dış ticaret açığı denilmektedir. Ancak ülkemiz açısından bakıldığında, dış ticaret açığının tespitindeki verilerin ne şekilde ele alındığı ve hangi değerlerin bu  tespiti ortaya koyduğu net bir şekilde tanımlanmamıştır. Rasyonel bir dış ticaret açığının tespiti nasıl olacaktır? Toplam ürün ithalatı ile toplam ürün ihracatının karşılaştırması mı? Yoksa toplam ürün ithalatı için yurt dışına yapılan döviz transferi ile toplam ihracattan girdi sağlanan döviz miktarının karşılaştırılması mı?

Dış ticaret açığı ekonomi göstergelerinden biri olduğuna göre ve sonuçlarının uygulanacak politikalara yön vereceği düşünüldüğünde rasyonel bir tespitin yapılması önem arz edecektir. Bu bağlamda ‘Dış Ticaret Açığı’nın sadece ürün ithalatı ile ürün ihracatının karşılaştırması şeklinde yapılması durumunda daha somut istatistikler üzerinde değerlendirme yapmamız sağlanmış olacaktır. Kaldı ki üyelik müzakerelerine başlamış olduğumuz Avrupa Birliği (AB) uygulamalarında AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından gerçekleştirilen faaliyetler de ürün gamı hareketleri üzerine yoğunlaştırılmıştır.

2. Mevcut Uygulama, Kanuni Dayanaklar ve Dış Ticaret Açığı

31.05.2002 tarihli 24771 1.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 114’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Yazılı beyan, 20 no.lu ekte bir örneği yer alan gümrük beyannamesi ile yapılır. Ayrıca, ilgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Declaration en Douane gibi belgeler gümrük beyannamesi olarak kabul edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Anılan yönetmelik maddesinde bahsi geçen 20 no.lu ek ise, ithalat ve ihracat beyanname nüshalarının kullanım tekniği, usul ve esaslarını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.

Gerek ithalat ve gerek ise ihracat beyannamelerinin 18, 20, 21, 22, 25, 26, 42 ve  46 nolu kutularının kullanımı iş bu yazının içeriğini oluşturan hususlar açısından önemlidir. 

Bununla birlikte yazının asıl konusunu oluşturan Dış Ticaret Açığı verilerini sağlayan ise 46 no.lu kutulardır.

Yönetmeliğin 20 no.lu ekin ihracat beyannamesinin kullanımı başlığı altındaki 46 no.lu kutunun tanımı “22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.” Şeklinde; ithalat beyannamesinin kullanımı başlığı altındaki 46 no.lu kutunun tanımı ise “22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin CIF/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.” Şeklinde tanımlanmış ve uygulamada bu tanımlar doğrultusunda yapılmaktadır.

Başka bir ifadeyle, US Doları üzerinden açıklanan ihracat değerleri sadece ihracata konu ürünün fiyatını oluşturmaktadır. Ancak, ithalat değerleri ürünün fiyatını, nakliyesini, sigortasını ve yükümlüsünce kendi iradesi ile beyan ettiği diğer yurt dışı harcamaların ve hatta gerçekte ödeme yapmadığı halde gözetim uygulamasından muaf kılınmak için yaptığı ek kıymet beyanlarını dahi kapsamaktadır.

İhracat beyannamelerinde sadece ürün fiyatının (FOB) istatistiki kıymet olarak alınmasının asıl amacı istatistik verilerin hesaplanmasında somut rakamları elde etmek değil, KDV iadesi ve DFİF ödemleri sırasında haksız geri ödeme olmaması için düşünülmüş ve o amaçla uygulamaya konulmuş bir yöntemdir. Çünkü KDV ve DFİF iadesinde esas olan üretimi yapılan ve yurt dışına ihracatı yapılan eşyanın kendisidir. Bu eşyanın FOB ya da CIF ihracatının yapılması bu gerçeği değiştirmemektedir. Sadece KDV ve DFİF iadesi açısından bakıldığında bu yöntem doğrudur. Bunu bir örnekle somutlaştıracak olursak, domates ihracatını ele alalım; bir TIR domatesin ihracat bedeli 10 bin US Doları ise bunun nakliyesi frigofik TIR ile ortalama 6-10 bin US Dolardır. İhracatçının KDV veya DFİF iadesine konu olan matrah ise sadece ürünün fiyatıdır. Eğer bu ihracat CIF teslim olsaydı ve döviz girdisine göre KDV veya DFİF iadesi yapılacak olsaydı nakliye geliri de iadeye matrah oluştururdu ki bu da reel ekonomik ve mali gerçeklerle bağdaşmayacaktır.

Sadece bu yönüyle bakıldığında bile dış ticaret açığında veri olarak kabul edilen istatistik kıymetlerinin ithalat ve ihracat  açısından eşit değerlendirilmediği görülecektir.

Yazıda kullanacağımız tüm örnekleme ve istatistiki veriler kesin olması nedeni ile Ocak-Kasım 2005 dönemine ait olanlardır. Bu bağlamda ilk verimiz toplam dış ticaret hareketini gösteren Gümrük Müsteşarlığı web sitesinde yayımlanan aşağıdaki istatistiktir. Tabloda bulunan İhracat ($) ve İthalat ($)’ın yalın halde kullanılmış olması (FOB ya da CIF ayrıntısının işlenmemesinden dolayı) bu rakamların sadece ürün fiyatlarının karşılaştırıldığı algılamasına sebebiyet vermektedir.

Tablonun devamında (**) % +,- 7 istatistiki hata payından bahsedilmektedir. Bu hata oranı geçmiş yıllar için % 2 olarak kullanılmaktadır. Teknik olarak da bu şekilde olması gereklidir. Çünkü, açılan ve gümrük işlemleri devam eden birçok beyannamenin açık kalma süresi 1 ila 3 ay sürebilmektedir. Bu durumda mart ayı gelmeden 2005 yılı kesin verilerine ulaşmak mümkün olmayabilir. Ancak bizim yaptığımız varsayımdan öteye geçmeyen sadece bir tahmindir, anılan istatiski hata payının ilgili kurumca tanımlanması daha doğru olacaktır.

Sonuç olarak, Gümrük Birliğine katılım sonrası Tek İdari Belge olarak kullanıma sunulan ve hali hazırda Gümrük Beyannamelerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılmasıyla tespit edilen istatistiki kıymetler doğrultusunda Kasım 2005 sonu itibariyle Türkiye’nin dış ticaret açığı yaklaşık 40 milyar dolardır. Ancak tespit edilen bu istatistik kıymet, ithalat ve ihracat işlemlerinde farklı değerlerin toplanmasıyla bulunmuş olan ve gerçekte sadece ürün fiyatını ya da yurda giren döviz ile yurttan çıkan dövizi gösteren bir değer değildir.

İthalat ve İhracat beyannamelerinin kullanım tekniği ile dış ticaret ve mali politikaların sonuçlarının takibi için oluşturulan sistemin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan istatistik değerler, dış ticaret istasitiklerini tümüyle gerçeğinden uzaklaştırmaktadır. Bu husus yazının devamında ayrıntılarıyla ve örneklemeler eşliğinde açıklanacaktır.

3. Dış Ticaret Açığının Hesaplanmasında Sapmalar

3.1. Kıymet Üzerinden Gözetim Tebliğleri

İlk olarak 2003 yılında uygulanmaya başlanan ve bugün itibariyle hızla uygulama alanı genişleyen kıymet üzerinden gözetim uygulamalarına ilişkin (Ek Tablo – I) mevzuat gereğince bu kapsamda değerlendirilen eşya ithalatlarında (Ek Tablo - II) yükümlüler gözetim belgesi almaktan ziyade ek kıymet beyanı yaparak sadece vergi matrahı arttırımı yöntemi ile ithalat işlemlerini hızlandırmaktadırlar.

Bahsi geçen tebliğlerin amacıda zaten dahili kobilerin üretim prosesindeki maliyetlerle ithalat girdilerin maliyetlerini rekabet edebilecek seviyede birbirine yaklaştırmak olduğu için uygulama sonuçlarına bakıldığında amaçla bağdaştığı görülecektir. Ancak, uygulamanın yerindeliği istatistiki verilere tam ters yönde yansımaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 04.03.2004 tarih ve 190 sayılı faks yazıları Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2004 tarih ve 5908 sayılı yazılarıyla dağıtımı yapılmış olup, söz konusu yazıda; “Bu çerçevede, ilgili mevzuata uygun olarak ek beyan yapılmak suretiyle ithal eşyasının kıymetinin ilgili Tebliğ’de belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda, ek beyanın dikkate alınarak işlem yapılmasının uygun olacağı...” ifadesi bulunmaktadır. Bu uygulama doğrultusunda, yükümlünün ithalat eşyası için gerçekte ödenen veya ödenecek olan kıymetinin doğru olup olmadığına bakılmaksızın, ya gözetim belgesi alması ya da kendi beyanı ile yurt dışı giderlerinin arttırılarak vergi matrahının yükseltilmesi seçeneği sunulmuştur. Gözetim belgesi almak için kaybedilecek zaman ve bu zaman süresince yapacağı ek giderler yönünden bakıldığında gümrük kıymetinin arttırılması yöntemi ile ödeyeceği ek mali yükümlülük lehte olacağından genelde ek kıymet beyanı yapılarak işlemler tamamlanmaktadır. Kaldı ki gözetim belgesi için başvuru yapanların birçoğu da menfi sonuçlanmaktadır.

Yurt dışı gider olarak yapılan ek kıymet beyanı direkt gümrük kıymetini (vergi matrahını) ve dolaylı olarak da beyannamenin 46 no.lu kutusundaki istatistik rakamlarını arttırmaktadır. Bu durumda, ithalat işlemi için gerçekte ödenmeyen ve ödenmeyecek olan bir meblağın ödenmiş gibi gösterilmesi ithalattaki istatistik kıymeti abartılı bir şekilde arttırmaktadır. Bu rakamların ciddiyetini anlayabilmek için bir örnek verecek olursak; 6802.23 GTİP’inde yer alan granitlerin ithalatında 500 $/Ton taban kıymet alınmıştır. Yükümlüsünce beyan edilen kıymet belirlenen bu taban kıymetin altında kalması durumunda gümrük idaresince gözetim belgesi aranılacaktır. Ancak yerli üretimi koruma amaçlı dış ticaret politikaları gereği gözetim belgesi alınması pek de olası değildir. Bu itibarla ortalama tonu 200-250 $/Ton’a alınan ve beyanname eki fatura ve diğer belgelerde sabit olan bu rakam 2 kat arttırılarak 500 $/Ton üzerinden beyan edilerek işlem yapılmaktadır.

Bu örneklemeleri her bir eşya için ayrı ayrı yapmak mümkündür. Ancak, burada ikinci bir husus daha vardır ki kanımca çok daha önemlidir. Yükümlünün yapmış olduğu bu ek beyan dolaylı olarak gümrük vergisi ve KDV tahsilatını da ciddi boyutlarda arttırmaktadır.

Gerek gözetim uygulamasından kaçınmak ve gerekse ek beyan ile fazla vergi ödeme yapmak istemeyen yükümlülerin bazen tercih ettikleri yöntem ise tarife saptırması yapılarak her iki önlemden de kaçınmaktır. Ancak, gümrük muayene memurlarının asli görevi olan tarife tespiti ile bu tür eylemlerin önüne geçilebilmektedir. Tarife saptırması yolunu tercih eden yükümlüler 4458 sayılı kanunun 234’üncü maddesi amir hükmü gereği cezai müeyyideyle karşı karşıya kalmaktadırlar.  Bu tespiti yapanlara aynı kanunun 233’üncü maddesi amir hükmü ile % 30 ikramiye verilmesi de bu sistemin garantörlüğünü gösteren en önemli mevzuat hükmüdür. Her ne kadar yazı konusuyla ilgili olmasa da bu hususu vurgulamayı, yıllardır haksızlık yapılan mensubu bulunduğum gümrük muayene memurlarına karşı bir görev biliyorum. Gerek ithalat ve gerek ise ihracat işlemlerinde taşrada teknik ve kariyer meslek olarak görev yapan ancak hali hazırda memur sıfatıyla değerlendiren tek ve yegane unvan altında görev yapmaktadırlar.

3.2. Detay Beyan Formu ile Referans  Kıymet Uygulaması

İhracat kalemlerimizden en önemlilerinin başında tekstil geldiği gibi gerek dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalatta ve gerek ise serbest dolaşıma giriş işlemlerinde çok büyük bir paya sahip olduğu bilinmektedir.

Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 06.04.2001 tarihli 101798 sayılı yazıları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.04.2001 tarih ve 194 sayılı yazılarıyla dağıtımı yapılmış olup, söz konusu yazıda; “Netice itibarıyla, sadece aşağıda belirtilen tekstil ana hammaddeleri için tespit olunan fiyatların altında yazımız tarihinden itibaren belge kapsamında ithalata kesinlikle müsaade edilmemesi, bununla birlikte gerek tekstil ve konfeksiyon sektöründeki diğer maddelerin gerekse diğer sektörlerdeki maddelerin belge kapsamındaki ithalatlarında, Müsteşarlığımız uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. …Mamul kumaş  2 $ / Mt. , Ham kumaş - Ham bez  1 $ / Mt. , İplik l,5 $ / Kg. …” denilmektedir.

Serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ise Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.04.2003 tarih ve 10454 sayılı yazılarıyla dağıtımı yapılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından özellikle uzak doğu ülkelerinden yapılan ithalatta fiyat kontrolünü sağlamak üzere Excel formatında otomatik referans kıymet hesaplama programı ile kıymet tespiti uygulamasına geçilmiştir. Bu tespit yapılırken Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No 3 tebliğ eki detay beyan formlarından faydalanılmaktadır.

Sonuç olarak kıymet üzerinden gözetim tebliğlerinde olduğu gibi, burada da yükümlüler kendilerinin üyesi olduğu TİM tarafından hazırlanan ve gümrüklere uygulanması için dağıtımı yapılan referans kıymet tespiti ve belirlenmesi yöntemlerine itiraz etmemekte ve gerekiyorsa ek kıymet beyanı yaparak işlemlerini tamamlamaktadırlar. İtiraz etmeleri durumunda yapılan ek kıymet beyanı karşılığı gümrük vergileri teminat karşılığında alınmakta ve işlem prosesi devam etmektedir. Referans kıymet tespiti yapılan veya taban kıymet uygulanan tekstil ürünlerine ilişkin GTİP listesi Tablo – III de gösterilmiştir.

Burada da amaç ve sonuç birbirine örtüşmektedir. Ancak dış ticaret açığını belirlemede done olarak alınan beyannamenin 46 no.lu kutusu bu amacın dışına çıkarak gerçekte ödenmeyen ve ödenmeyecek olan bir meblağı ithalat değeri olarak istatistiklere yansıtmaktadır. Tablo-V’in incelenmesinde de görüleceği üzere 50 ila 63’üncü fasıllar arasında toplam ithalat 5 milyar $’dır. Bu meblağ aynı zamanda ek kıymet beyanlarını da barındırmaktadır.

3.3. PETKİM Fiyatlarının Referans Alındığı İthalatlar

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.10.2004 tarih ve 27340 sayılı yazılarında; “PETKİM tarafından bildirilen fiyatların veri olarak dikkate alınması ve elde edilecek sonuca göre düşük kıymet beyan edildiğinin tespiti halinde PETKİM tarafından bildirilen fiyatların gerçek fiyatı yansıttığı gerekçe gösterilmesi suretiyle, beyan edilen kıymetin satış bedeli yöntemine göre oluştuğunun kanıtlanması yönünde işlem yapılması gerekmektedir” denilmekte olup, her ay yeniden yayımlanan PETKİM fiyatları ithalatlarda referans alınmakta ve bu fiyatların altında kalan değerdeki ithalatlar için kıymet araştırmasına gidilmektedir. Birçok yükümlü kıymet araştırmasına gidilerek teminat mektubu vermekten kaçınmakta ve ek kıymet beyanı yaparak referans kıymet ölçüsünde gümrük kıymetini arttırarak işlemlerini sonuçlandırmaktadırlar.

PETKİM fiyatlarının referans alındığı eşyaya ilişkin GTİP ler Tablo - IV’de gösterilmiş olup, belirtilen eşya ithalatlarında da ek beyan ile arttırılan gümrük kıymeti direkt beyannamenin 46 no.lu kutusundaki ithalat istatistik değerlerini arttırmaktadır.

3.4. Ek Kıymet Beyanı ile Oluşan Sapmaların Değerlendirilmesi

Kıymet üzerinden gözetim tebliğleri, referans kıymet tablosu ve tekstil ithalatlarında tespit edilen kıymetler ile PETKİM fiyatlarının referans alınarak yapılan ithalat işlemlerine ilişkin fasıl bazında gerçekleşen toplam ithalat kıymetleri Tablo – V ile yazı ekinde sunulmuştur. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere Ocak-Kasım 2005 dönemine ilişkin sapmaya sebebiyet verebilecek fasılların toplam ithalatı yaklaşık 73 milyar Dolardır. Petrol ürünleri, demir-çelik ile makina ve teçhizat ürünlerini barındıran 27, 72 ve 84’üncü fasılları dikkate alınmasa dahi sapmaya sebebiyet verebilecek ithalat, yaklaşık 30 milyar Dolardır.

Sapmaya sebebiyet veren Tablo–II, Tablo–III ve Tablo–IV de bulunan 4’lü, 6’lı, 8’li ve 12’li GTİP’lere ait ithalat miktarlarının münferiden bulunması ile daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir. Ancak, konunun önemini vurgulamak bağlamında varsayım ile değerlendirme yapacak olursak, diyelim ki bahsedilen GTİP’lerin her birinin münferiden toplam ithalat değerlerine ulaşıldı ve bu değer 10 milyar dolar olsun. Sadece bu değerin en az % 50 sinin ek kıymet beyanı ile oluştuğunu örneklersek, sadece ek kıymet beyanı yüzünden ne derece dış ticaret açığının yanlış hesaplandığı sonucuna varabiliriz.

3.5. İthalat ve İhracat İşlemlerinde Navlun

Dünya ticaretinde özellikle kendi ithalat ve ihracatlarımız açısından bakıldığında deniz, hava ve demiryolu taşımacılığında navlun gelir/gider dengesi diğer ülkelerinkiyle orantılıdır. Ancak, kara taşımacılığı yönünden bakıldığında başta AB ülkelerine ve diğer komşu ülkelere nazaran ezici bir üstünlüğümüz bulunmaktadır. Burada açıklamaya çalışacağımız navlun ile, genelde ekonomistlerin yaptığı yorumlarda olduğu gibi turizm, müteahhitlik hizmetleri ve navlun gelirleriyle dış ticaret açığının finanse edildiği varsayımlarındaki navlun gelirlerini birbiriyle karıştırmamalıyız. Ekonomistlerin kastettiği sadece gümrük beyannameleri kapsamı ithalat veya ihracata konu navlun gelirleri değil, uluslararası taşımacılık, doğrudan transit ve  transit ticareti de kapsayan tüm navlun gelirleridir.

Yazımız konusunu oluşturan navlun ise sadece Türkiye’nin kendi ithalat ve ihracatlarında kullandığı TIR taşımacılığı ile elde edilen gelirdir. Aşağıdaki tabloların incelenmesinden de görüleceği üzere ithalat işlemlerinde Türkiye’nin payı 2003 yılından günümüze kadar % 75; İhracat işlemlerinde ise % 90 gibi çok yüksek değerlere sahiptir. www.und.org.tr adresinden alınan veriler Ocak-Ekim 2005 dönemini kapsadığına ve yıllar itibariyle Türkiye’nin payının değişmediği düşünüldüğünde Ocak-Kasım 2005 verilerine orantı ile ulaşmak mümkün olacaktır.

Yazımıza konu TIR taşımacılığındaki navlun gelir-gider dengesinin gümrük beyanname kullanım tekniği nedeniyle dış ticaret açığına ne şekilde yansıdığını açıklayacak olursak; Gümrük Yönetmeliğinin 20 no.lu ekinde kullanımı açıklanan tek idare belgelerinin 18, 21, 25 ve 26 no.lu kutuları taşımayı yapan aracın hangi ülkeye ait olduğunun belirtilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Pratikte bu kutular kullanılmaktadır. Ancak, istatistiki verilere yansıtılmadığı kesindir. Çünkü, istatistiki veri olarak ithalatta CIF, ihracatta FOB değereninin alınması gerektiği yine aynı kullanım talimatının emridir.

 

İTHAL TAŞIMALAR (Sefer)

TAŞIT BAYRAĞI

2003

 PAY

2004

 PAY

 Ocak-Ekim 2004

PAY 

 Ocak-Ekim 2005

 PAY

TÜRKİYE

206.620

0,75

246.241

0,75

201.053

0,74

211.923

0,76

BULGARİSTAN

21.497

0,08

26.099

0,08

22.356

0,08

19.069

0,07

ALMANYA

9.879

0,04

10.145

0,03

8.640

0,03

6.735

0,02

ROMANYA

3.552

0,01

5.274

0,02

4.443

0,02

4.354

0,02

DİĞER

32.597

 

40.924

 

33.756

 

10.307

0,04

TOPLAM

274.145

 

328.683

 

270.248

 

278.212

 

                                                                                                                                                                                                                                                

İHRAÇ TAŞIMALAR (Sefer)

TAŞIT BAYRAĞI

2003

 PAY

2004

PAY 

 Ocak-Ekim 2004

 PAY

 Ocak-Ekim 2005

 PAY

TÜRKİYE

559.337

0,87

833.618

0,89

682.801

0,89

808.997

0,90

BULGARİSTAN

16.911

0,03

20.354

0,02

17.548

0,02

16.843

0,02

ALMANYA

12.704

0,02

12.164

0,01

10.175

0,01

8.461

0,01

İRAN

5.978

0,01

8.176

0,01

7.075

0,01

8.989

0,01

ROMANYA

5.454

0,01

6.800

0,01

5.482

0,01

6.098

0,01

DİĞER

43.339

 

55.285

 

44.641

 

49.011

0,01

TOPLAM

643.723

 

936.397

 

767.722

 

898.399

 

 

Kastedilen navlun gelirlerinin veya giderlerinin istatistiki verilere illaki işlenmesi değildir. Asıl olan, ithalatta ve ihracatta farklı teslim şekillerinin dikkate alınmasından  dolayı ortaya çıkan adil olmayan değerlendirmenin bertaraf edilmesidir. Eğer istatistik kutusunun kullanımına bu  haliyle devam edilecek ise ithalat ve ihracatta ürün değeri ile istatistik değerinin ayrı kutularda işlenmesinin dış ticaret istatistiklerinin tespitinde elzem olduğudur. Bunun ne derece önemli olduğunu rakamlarla açıklayacak olursak;

Ocak – Kasım 2005 toplam ithalat seferi yaklaşık 310 bin seferdir. Toplam seferin % 76’sını Türk plakalı araçlar oluşturduğuna göre 235 bin seferi Türk plakalı araçların yaptığı görülecektir. Diğer bir ifadeyle, ithalat için ödenen navlun giderinin % 76 sı gerçekte türkiye için döviz girdisi olarak algılanması gerektiği halde tamamiyle yurt dışına ödenen bir meblağ gibi değerlendirilmektedir. Aynı dönem içinde toplam ihracat seferi ise yaklaşık bir milyondur. Toplam seferin % 90’nı Türk plakalı araçlar oluşturduğuna göre 900 bin seferi Türk plakalı araçların yaptığı görülecektir. İthalat ve ihracatta toplam Türk plakalı araçların sefer sayısı ise 1 milyon 135 bindir. Her bir seferin ortalama 2 bin $ üzerinden değerlendirmeye alınması halinde yaklaşık 2,3 milyar  dolarlık navlun gelirinin türkiyede kaldığı görülecektir. Kaldı ki frigofik araçlarla yapılan taşıma ücretleri çok daha yüksektir.

Çok daha somut bir örnek verecek olursak, özellikle ihracat işlemlerinde yaş sebze-mevye ve korunması özel düzenek gerektiren eşya ihracatında karayolu TIR taşımacılığında frigofik araçlar kullanılmaktadır. Türkiye’nin toplam ihracatında bu kapsamdaki ihracat miktarı Ocak-Kasım 2005 dönemi için yaklaşık 3 milyar Dolardır. Frigofik taşımalarda navlun ücreti ortalama ürün fiyatına yaklaşık olmaktadır. Bu durumda, ihracattaki istatistik kıymetinde ithalatta olduğu gibi CIF değer üzerinden alınsaydı sadece bu kapsamdaki ihracat meblağı yaklaşık 5 milyar  dolar olarak tespit edilebilecekti. Buradaki kastımız somut rakamlarla sapmayı tespit etmek değildir, sadece çok küçük nüanslarla rakamların çok ama çok değişkenlik gösterebileceğini ispatlamaktır.

4. Sonuç

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ekonomi politikalarına yön verebilecek gerçek bir dış ticaret açığının tespit edilebilmesi için evvela tanım ve kapsamının yeniden ele alınması gerekmektedir. Sadece ürün giriş-çıkışı kıymetlerinin US Doları cinsinden karşılaştırması mı? Yoksa ithalat için yurt dışına ödenen toplam döviz ile ihracat sonrası yapılan döviz tahsilatı mı? Her hal ve karda gümrük beyannamesinin mevcut kullanım tekniğiyle her iki yöntem içinde dış ticaret açığının doğru tespitine ulaşmak mümkün değildir. Bu bağlamda, beyanname kullanım tekniğinin de yeniden yapılacak dış ticaret açığı tanımı doğrultusunda güncellenmesi gerektiği düşünülmektedir.

İthalat ve İhracat kıymetlerinin teslim şekillerinin aynı değer üzerinden hesaplanması (her ikisinin de FOB veya CIF değer üzerinden alınması), yükümlüsünce yapılan ek kıymet beyanlarının istatistik kıymetten çıkarılması, çok net bir şekilde diğer ülkelere göre avantajlı olduğumuz ithalat ve ihracat beyannamelerine konu net navlun gelirlerinin de dış ticaret istatistiklerine yansıtılması durumunda, yazının konusunu teşkil eden 2005 dönemi dış ticaret açığının çok daha düşük olduğu görülecektir.

 

Tablo - I

2005 YILINDA KIYMET YÖNÜNDEN GÖZETİM UYGULAMASINA

İLİŞKİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA YAYIMLANAN TEBLİĞ LİSTESİ

 

Liste – I/A

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No:

Uygulama Alanı

2003-09

Telefon cihazları ithalatında FOB kıymetine göre gözetim uygulaması

2003-15

Gözlük camları ithalatının ülke ayrımı yapmadan ileriye yönelik kıymet üzerinden gözetim ..

2003-17

73.23 ve 82.15 GTİP li eşya ithalatında ülke ayrımı yapmadan ileriye yönelik kıymet ..

2003-18

Musluk ithalatında ülke ayrımı yapmadan ileriye yönelik kıymet üzerinden gözetim ..

2003-20

Diş fırça ithalatında ülke ayrımı yapmadan ileriye yönelik kıymet üzerinden gözetim .

2004-01

Ayakkabı ithalatında kıymet üzerinden gözetim uygulaması

2004-02

Porselen ve seramik eşyada kıymet üzerinden gözetim uygulanması

2004-06

Bazı eşya ithalatında ülke ayrımı gözetmeksizin kıymet bazında gözetime tabi tutulması

2004-01

Gözlük ve benzeri eşya ithalatında ülke ayrımı gözetmeksizin kıymet bazında gözetim..

2004-01

Motorsiklerde kullanılan ampullerde kıymet yönünden gözetime tabi tutulması

 

Liste – I/B

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ No

Uygulama Alanı

2004-01

Karoların ithalatında kıymet üzerinden gözetim uygulaması

2004-02

Halı ithalatında kıymet üzerinden gözetim uygulaması

2004-03

Termometre ithalatında kıymet üzerinden gözetim uygulaması

2004-11

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam ithalatında gözetim

2004-13

Oyunca türü eşya ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2004-14

Fırça türü eşya ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2004-15

Granit eşya ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2004-16

Hoparlör eşya ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2004-17

Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus ithalatında gözetim

2004-18

Diğer şerit metrelerin ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2004-19

2004-19 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası ith.gözetim

2004-20

Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar vs. ithalatında kıymet yönünden

2005-01

Şırıngalar (iğneli olsun olmasın) isimli eşya ithalatının kıymet yönünden gözetime

2005-02

Mum türevlerinin ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2005-03

Tornovida ve diğerlerinin ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2005-04

Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve .. gözetim uygulaması

2005-05

Kabuklu Kabuksuz Badem ve Ceviz ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2005-06

Deriden mamul çanta türü eşya ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2005-07

Transmisyon kolanları ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2005-08

Tatlı biber, Kırmızı biber, Kabuklu yer fıstığı ve Kabuksuz yer fıstığı ithalatında gözetim

2005-09

Seramikten üretilmiş elektrik izolatörleri ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2005-10

Tohumluk olmayan mısır ithalatında kıymet yönünden gözetim uygulaması

2005-11

Ağartma toprağı-asit aktivasyonlu killerin ithalatında gözetim uygulaması

2005-12

Banyo küvetleri, Duşlar, Banyo sistemleri ve aksam parçaları ithalatında kıymet gözetim

2005-14

Çerçeveli ve Çerçevesiz aynaların ithalatında kıymet üzerinden gözetim uygulaması

2005-15

Voltmetre ve Ampermetre ithalatında kıymet üzerinden gözetim uygulaması

2005-16

Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat ve dökme maddeler için gözetim

2005-17

Mermerden salon süs eşyaları (heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş) ithalatında gözetim

 

TABLO - II

2005 YILINDA KIYMETİ ÜZERİNDEN GÖZETİM UYGULAMASINA

İLİŞKİN GTİP, TABAN KIYMET ve EŞYA LİSTESİ

Tablo - II/A

4’lü GTİP

Taban Kıymet                 |        Eşyanın Tanımı

36.04

CIF < 8.000-$/Brüt Ton   | Şenlik fişekleri işaret fişekleri yağmur fişekleri sis işaretleri ve ..

39.24

CIF < 1.800- $/Bürüt TON ise Plastikten sofra eşyası mutfak eşyası diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası

72.08

CIF < 500-$/Brüt Ton   |   Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri ..

72.09

CIF < 600-$/Brüt Ton   |   Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri ..

Tablo - II/B

6’lı GTİP

Taban Kıymet                  |       Eşyanın Tanımı

0802.11

2.400 $/Brüt Ton < CIF   | Kabuklu bademler

0802.12

4.000 $/Brüt Ton < CIF   | Kabuksuz bademler

0802.31

750 $/Brüt Ton < CIF   | Kabuklu cevizler

0802.32

2.750 $/Brüt Ton < CIF   | Kabuksuz cevizler

1005.90

CIF < 130-$/Brüt Ton    | Tohumluk olmayan mısır

1202.10

CIF < 800- $/Brüt Ton     |   Kabuklu yer fıstığı

1202.20

CIF < 1.500- $/Brüt Ton     |   Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) yer fıstığı

4010.32

CIF < 7.500- $/Brüt Ton   |  Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen kesiti trapez ..

4010.34

CIF < 7.500- $/Brüt Ton   |  Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen kesiti trapez ..

4010.39

CIF < 7.500- $/Brüt Ton   |  Diğerleri

5407.20

CIF < 1.500.- $/Brüt Ton    |  Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat

6305.32

CIF < 2.000.- $/Brüt Ton    |  Dökme maddeler için esnek mahfazalar

6305.33

CIF < 2.000.- $/Brüt Ton    |  Diğerleri (Polietilen ve polipropilen şeritlerden benzerlerinden elde edilenler)

6802.23

CIF < 500 $/Brüt Ton | Granit

6802.93

CIF < 500 $/Brüt Ton | Granit

7009.91

CIF < 500 $/Brüt TON    | Çerçevesiz  

7009.92

CIF < 700 $/Brüt TON    | Çerçeveli

7211.13

CIF < 500-$/Brüt Ton   |   Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş genişliği 150 mm.yi ..

7211.23

CIF < 600-$/Brüt Ton   |   Ağırlık itibariyle % 025'den az karbon içerenler

8546.20

CIF < 2.500- $/Brüt Ton    |  Seramikten olanlar

9018.31

CIF < 6.000.- $/Brüt Ton   | Şırıngalar (iğneli olsun olmasın)

9603.30

CIF < 015 $/Adet  | Resim fırçaları yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

9603.40

CIF < 2.000 $/Brüt Ton  | Boya badana vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar

9603.90

CIF < 2.000 $/Brüt Ton  | Diğerleri

Tablo - II/C

8’li GTİP

Taban Kıymet                 |   Eşyanın Tanımı

0904.20.10

CIF < 2.350- $/Brüt Ton     | Tatlı biberler

9603.29.30

CIF < 4.000 $/Brüt Ton      | Saç fırçaları

9603.29.80

CIF < 2.000 $/Brüt Ton      | Diğerleri

Tablo - II/D

12’li GTİP

Taban Kıymet               |          Eşyanın Tanımı

0904.20.30.00.11

CIF < 1.800- $/Brüt Ton     |   Kırmızı biber (ezilmemiş veya öğütülmemiş)

0904.20.90.00.11

CIF < 3.400- $/Brüt Ton     |   Kırmızı biber (ezilmiş veya öğütülmüş)

2905.42.00.00.00

CIF < 900 $/Ton     |  Pentaeritritol

3406.00.11.00.00

CIF < 1.800-$/Brüt Ton   | Kokulandırılmamış düz mumlar

3406.00.19.10.00

CIF < 1.800-$/Brüt Ton   |Balmumundan mumlar

3406.00.19.90.00

CIF < 1.800-$/Brüt Ton   |Diğerleri

3406.00.90.00.00

CIF < 1.500-$/Brüt Ton   |Diğerleri

3922.10.00.00.11

CIF < 8.-$/Brüt Kg.  |  Banyo küvetleri

3922.10.00.00.12

CIF < 8.-$/Brüt Kg.  |  Duşlar

4202.11.10.00.11

CIF < 21 $/Brüt Kg.  |   Tabii deri ve köseleden olanlar

4202.11.10.00.12

CIF < 21 $/Brüt Kg.  |   Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

4202.11.10.00.13

CIF < 21 $/Brüt Kg.  |   Rugandan olanlar

4202.11.90.00.11

CIF < 18 $/Brüt Kg.  |   Tabii deri ve köseleden olanlar

4202.11.90.00.12

CIF < 18 $/Brüt Kg.  |   Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

4202.11.90.00.13

CIF < 18 $/Brüt Kg.  |   Rugandan olanlar

4202.12.11.00.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Evrak çantalarıokul çantaları ve benzeri mahfazalar

4202.12.19.00.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.12.50.00.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.  |   Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar

4202.12.91.10.00

CIF < 11 $/Brüt Kg.  |   Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

4202.12.91.90.00

CIF < 11 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.12.99.10.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.  |   Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

4202.12.99.90.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.19.10.00.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Alüminyumdan olanlar

4202.19.90.10.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Ahşaptan veya nikelden olanlar

4202.19.90.30.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Dökme demir demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

4202.19.90.50.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Bakırdan olanlar

4202.19.90.90.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.21.00.00.00

CIF < 23 $/Brüt Kg.  |   Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden ..

4202.22.10.00.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

4202.22.90.10.00

CIF < 13 $/Brüt Kg.  |   Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

4202.22.90.90.00

CIF < 13 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.29.00.00.00

CIF < 13 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.31.00.00.00

CIF < 36 $/Brüt Kg.  |   Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden ..

4202.32.10.00.00

CIF < 18 $/Brüt Kg.  |   Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

4202.32.90.10.00

CIF < 18 $/Brüt Kg.  |   Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

4202.32.90.90.00

CIF < 18 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.39.00.10.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Alüminyumdan dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

4202.39.00.20.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Ahşap olanlar

4202.39.00.30.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Bakırdan olanlar

4202.39.00.40.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Nikelden olanlar

4202.39.00.50.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   İşlenmiş bağa sedef fildişi kemik her nevi boynuz mercan ..

4202.39.00.60.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar

4202.39.00.90.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.91.10.00.11

CIF < 19 $/Brüt Kg.  |   Tabii deri ve köseleden olanlar

4202.91.10.00.12

CIF < 19 $/Brüt Kg.  |   Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

4202.91.10.00.13

CIF < 19 $/Brüt Kg.  |   Rugandan olanlar

4202.91.80.00.00

CIF < 19 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.92.11.00.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Seyahat çantaları tuvalet çantaları sırt çantaları spor çantaları

4202.92.15.00.00

CIF < 13 $/Brüt Kg.  |   Müzik aletleri mahfazaları

4202.92.19.00.00

CIF < 13 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.92.91.10.00

CIF < 11 $/Brüt Kg.  |   Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar

4202.92.91.90.00

CIF < 11 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.92.98.10.00

CIF < 11 $/Brüt Kg.  |   Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar

4202.92.98.90.00

CIF < 11 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

4202.99.00.10.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Alüminyumdan dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

4202.99.00.20.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Ahşap olanlar

4202.99.00.30.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Bakırdan olanlar

4202.99.00.40.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Nikelden olanlar

4202.99.00.50.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   İşlenmiş bağa sedef fildişi kemik her nevi boynuz mercan ..

4202.99.00.60.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar

4202.99.00.90.00

CIF < 15 $/Brüt Kg.  |   Diğerleri

5701.10.10.00.12

CIF $/m2 < 150  | Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar

5701.10.10.00.13

CIF $/m2 < 200  | Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar

5701.10.90.00.11

CIF $/m2 < 100  | Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar 

5701.10.90.00.12

CIF $/m2 < 150  | Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar

5701.10.90.00.13

CIF $/m2 < 200  | Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar

5701.10.90.00.14

CIF $/m2 < 200  | Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar

5701.90.10.00.12

CIF $/m2 < 500  | Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar

5701.90.10.00.13

CIF $/m2 < 1.000  | Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar

5701.90.10.00.21

CIF $/m2 < 100  | El yapımı olanlar

5701.90.10.00.31

CIF $/m2 < 100  | El yapımı olanlar

5701.90.10.00.41

CIF $/m2 < 100  | El yapımı olanlar

5701.90.90.10.11

CIF $/m2 < 100  | El yapımı olanlar

5701.90.90.90.11

CIF $/m2 < 100  | El yapımı olanlar

5701.90.90.90.21

CIF $/m2 < 100  | El yapımı olanlar

5702.10.00.10.00

CIF $/m2 < 30  | Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler

5702.10.00.90.11

CIF $/m2 < 30  | Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler

5702.10.00.90.19

CIF $/m2 < 30  | Diğerleri

5805.00.00.00.00

CIF $/m2 < 100  | El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins Flanders Aubusson ..

6401.10.10.00.00

CIF $/Çift < 1100 |  Yüzü kauçuktan olanlar

6401.10.90.00.00

CIF $/Çift < 84 |  Yüzü plastik maddeden olanlar

6401.91.00.00.00

CIF $/Çift < 2200 |  Dizi örtenler

6401.92.10.00.00

CIF $/Çift < 1500 |  Yüzü kauçuktan olanlar

6401.92.90.00.00

CIF $/Çift < 1100 |  Yüzü plastik maddeden olanlar

6401.99.00.00.00

CIF $/Çift < 1100 |  Diğerleri

6402.12.10.00.00

CIF $/Çift < 2200 |  Kayak ayakkabıları kuzey disiplini kayak ayakkabıları

6402.12.90.00.00

CIF $/Çift < 2200 |  Kar sörfü için ayakkabılar

6402.19.00.00.00

CIF $/Çift < 1080 |  Diğerleri

6402.20.00.00.00

CIF $/Çift < 600 |  Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki ..

6402.30.00.00.00

CIF $/Çift < 1200 |  Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burunlu olanlar)

6402.91.00.00.00

CIF $/Çift < 900 |  Bileği örtenler

6402.99.10.00.00

CIF $/Çift < 1200 |  Yüzü kauçuktan olanlar

6402.99.31.00.00

CIF $/Çift < 900 |  Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

6402.99.39.00.00

CIF $/Çift < 600 |  Diğerleri

6402.99.50.00.00

CIF $/Çift < 600 |  Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6402.99.91.00.00

CIF $/Çift < 720 |  İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar

6402.99.93.00.00

CIF $/Çift < 900 |  Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

6402.99.96.00.00

CIF $/Çift < 900 |  Erkekler için

6402.99.98.00.00

CIF $/Çift < 900 |  Kadınlar için

6403.12.00.00.00

CIF $/Çift < 2500 |  Kayak ayakkabıları kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için

6403.19.00.00.00

CIF $/Çift < 1440 |  Diğerleri

6403.20.00.00.00

CIF $/Çift < 1680 |  Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden ..

6403.30.00.00.00

CIF $/Çift < 1000 |  Tabanı ahşap olan ayakkabılar

6403.40.00.00.11

CIF $/Çift < 2200 |  Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar

6403.40.00.00.12

CIF $/Çift < 1700 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar

6403.40.00.00.13

CIF $/Çift < 1400 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

6403.51.11.00.00

CIF $/Çift < 1320 |  24 cm. den az olanlar

6403.51.15.00.00

CIF $/Çift < 2400 | Erkekler için

6403.51.19.00.00

CIF $/Çift < 2400 |  Kadınlar için

6403.51.91.00.00

CIF $/Çift < 2000 |  24 cm. den az olanlar

6403.51.95.00.00

CIF $/Çift < 3200 |  Erkekler için

6403.51.99.00.00

CIF $/Çift < 3200 |  Kadınlar için

6403.59.11.00.00

CIF $/Çift < 2300 |  Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

6403.59.31.00.00

CIF $/Çift < 1700 |  24 cm. den az olanlar

6403.59.35.00.00

CIF $/Çift < 2300 |  Erkekler için

6403.59.39.00.00

CIF $/Çift < 2300 |  Kadınlar için

6403.59.50.00.11

CIF $/Çift < 1400 |  Erkekler için

6403.59.50.00.12

CIF $/Çift < 1400 |  Kadınlar için

6403.59.50.00.13

CIF $/Çift < 1000 |  Çocuklar ve bebekler için

6403.59.91.00.00

CIF $/Çift < 1500 |  24 cm. den az olanlar

6403.59.95.00.00

CIF $/Çift < 1800 |  Erkekler için

6403.59.99.00.00

CIF $/Çift < 1800 |  Kadınlar için

6403.91.11.00.11

CIF $/Çift < 1200 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.11.00.12

CIF $/Çift < 1100 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.91.13.00.11

CIF $/Çift < 2100 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.13.00.12

CIF $/Çift < 1800 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.91.16.00.11

CIF $/Çift < 2000 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.16.00.12

CIF $/Çift < 1500 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.91.18.00.11

CIF $/Çift < 2000 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.18.00.12

CIF $/Çift < 1440 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.91.91.00.11

CIF $/Çift < 1680 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.91.00.12

CIF $/Çift < 1440 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.91.93.00.11

CIF $/Çift < 2160 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.93.00.12

CIF $/Çift < 2040 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.91.96.00.11

CIF $/Çift < 2160 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.96.00.12

CIF $/Çift < 2040 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.91.98.00.11

CIF $/Çift < 2040 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.91.98.00.12

CIF $/Çift < 1800 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.11.00.11

CIF $/Çift < 2280 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.11.00.12

CIF $/Çift < 1920 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.31.00.11

CIF $/Çift < 1560 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.31.00.12

CIF $/Çift < 1200 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.33.00.11

CIF $/Çift < 2400 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.33.00.12

CIF $/Çift < 2040 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.36.00.11

CIF $/Çift < 2400 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.36.00.12

CIF $/Çift < 2040 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.38.00.11

CIF $/Çift < 1800 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.38.00.12

CIF $/Çift < 1400 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.50.00.11

CIF $/Çift < 1100 |  Erkekler için

6403.99.50.00.12

CIF $/Çift < 1100 |  Kadınlar için

6403.99.50.00.13

CIF $/Çift < 700 |  Çocuklar ve bebekler için

6403.99.91.00.11

CIF $/Çift < 1000 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.91.00.12

CIF $/Çift < 1000 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.93.00.11

CIF $/Çift < 2400 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.93.00.12

CIF $/Çift < 1500 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.96.00.11

CIF $/Çift < 1800 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.96.00.12

CIF $/Çift < 1500 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6403.99.98.00.11

CIF $/Çift < 1800 |  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6403.99.98.00.12

CIF $/Çift < 1600 |  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

6404.11.00.00.00

CIF $/Çift < 850 |  Spor ayakkabıları tenis ayakkabıları basketbol ayakkabıları ..

6404.19.10.00.11

CIF $/Çift < 600 |  Erkekler için

6404.19.10.00.12

CIF $/Çift < 600 |  Kadınlar için

6404.19.10.00.13

CIF $/Çift < 500 |  Çocuklar ve bebekler için

6404.19.90.00.11

CIF $/Çift < 750 |  Erkekler için

6404.19.90.00.12

CIF $/Çift < 750 |  Kadınlar için

6404.19.90.00.13

CIF $/Çift < 500 |  Çocuklar ve bebekler için

6404.20.10.00.11

CIF $/Çift < 1500 |  Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

6404.20.10.00.12

CIF $/Çift < 1200 |  Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6404.20.10.00.13

CIF $/Çift < 1500 |  Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar

6404.20.10.00.14

CIF $/Çift < 1200 |  Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6404.20.10.00.15

CIF $/Çift < 850 |  Çocuk ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

6404.20.10.00.16

CIF $/Çift < 750 |  Çocuk ve bebekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6404.20.90.00.11

CIF $/Çift < 2100 |  Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

6404.20.90.00.12

CIF $/Çift < 1400 |  Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6404.20.90.00.13

CIF $/Çift < 2100 |  Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar

6404.20.90.00.14

CIF $/Çift < 1700 |  Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6404.20.90.00.15

CIF $/Çift < 1200 |  Çocuk ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

6404.20.90.00.16

CIF $/Çift < 850 |  Çocuk ve bebekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

6404.20.90.00.17

CIF $/Çift < 1700 |  Erkekler kadınlar ve çocuklar için bale ayakkabıları

6405.10.00.00.11

CIF $/Çift < 1500 |  Erkekler için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

6405.10.00.00.12

CIF $/Çift < 1200 |  Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

6405.10.00.00.13

CIF $/Çift < 1200 |  Erkekler için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden

6405.10.00.00.14

CIF $/Çift < 900 |  Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden

6405.10.00.00.15

CIF $/Çift < 1440 |  Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

6405.10.00.00.16

CIF $/Çift < 1200 |  Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

6405.10.00.00.17

CIF $/Çift < 1000 |  Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden

6405.10.00.00.18

CIF $/Çift < 1000 |  Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen

6405.10.00.00.21

CIF $/Çift < 800 |  Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

6405.10.00.00.22

CIF $/Çift < 600 |  Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

6405.10.00.00.23

CIF $/Çift < 600 |  Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen

6405.10.00.00.24

CIF $/Çift < 600 |  Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde

6405.20.10.00.11

CIF $/Çift < 900 |  Erkekler için dış tabanı ahşap olanlar

6405.20.10.00.12

CIF $/Çift < 800 |  Erkekler için dış tabanı mantardan olanlar

6405.20.10.00.13

CIF $/Çift < 900 |  Kadınlar için dış tabanı ahşap olanlar

6405.20.10.00.14

CIF $/Çift < 800 |  Kadınlar için dış tabanı mantardan olanlar

6405.20.10.00.15

CIF $/Çift < 800 |  Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap olanlar

6405.20.10.00.16

CIF $/Çift < 500 |  Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan olanlar

6405.20.91.00.11

CIF $/Çift < 800 |  Erkekler için

6405.20.91.00.12

CIF $/Çift < 800 |  Kadınlar için

6405.20.91.00.13

CIF $/Çift < 600 |  Çocuklar ve bebekler için

6405.20.99.00.11

CIF $/Çift < 1200 |  Erkekler için

6405.20.99.00.12

CIF $/Çift < 1200 |  Kadınlar için

6405.20.99.00.13

CIF $/Çift < 600 |  Çocuklar ve bebekler için

6405.90.10.00.11

CIF $/Çift < 1080 |  Erkekler için

6405.90.10.00.12

CIF $/Çift < 1080 |  Kadınlar için

6405.90.10.00.13

CIF $/Çift < 720 |  Çocuklar ve bebekler için

6405.90.90.00.11

CIF $/Çift < 1080 |  Erkekler için

6405.90.90.00.12

CIF $/Çift < 1080 |  Kadınlar için

6405.90.90.00.13

CIF $/Çift < 720 |  Çocuklar ve bebekler için

6802.91.90.00.18

CIF < 2.- $/Brüt Kg.    | Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları

6907.10.00.11.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6907.10.00.19.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6907.10.00.90.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6907.90.10.00.00

CIF < 500.- $/Ton   |   'Spaltplatten' tipi çift karolar

6907.90.91.11.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6907.90.91.19.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğerleri

6907.90.91.90.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğerleri

6907.90.93.11.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6907.90.93.19.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6907.90.93.90.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6907.90.99.11.11

CIF < 500.- $/Ton   |   Adi topraktan olanlar

6907.90.99.11.19

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğer seramik maddelerden olanlar

6907.90.99.19.11

CIF < 500.- $/Ton   |   Adi topraktan olanlar

6907.90.99.19.19

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğer seramik maddelerden olanlar

6907.90.99.90.11

CIF < 500.- $/Ton   |   Adi topraktan olanlar

6907.90.99.90.19

CIF < 350.- $/Ton   |   Diğer seramik maddelerden olanlar

6908.10.10.11.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.10.10.19.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.10.10.90.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.10.90.11.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.10.90.19.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.10.90.90.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.11.00.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   'Spaltplatten' tipi çift karolar

6908.90.21.11.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.90.21.19.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.21.90.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.29.11.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.90.29.19.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.29.90.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.31.00.00

CIF < 500.- $/Ton   |   'Spaltplatten' tipi çift karolar

6908.90.51.11.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.90.51.19.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.51.90.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.91.11.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.90.91.19.00

CIF < 1.000.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.91.90.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.93.11.00

CIF < 350.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.90.93.19.00

CIF < 350.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.93.90.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.99.11.00

CIF < 500.- $/Ton   |   Tek renkli karolar

6908.90.99.19.00

CIF < 350.- $/Ton   |   Diğerleri

6908.90.99.90.00

CIF < 350.- $/Ton   |   Diğerleri

6910.10.00.00.00

CIF < 1.500.- $/Ton   |   Porselen veya çiniden olanlar

6910.90.00.00.00

CIF < 1.500.- $/Ton   |   Diğerleri

6911.10.00.00.11

CIF < 2.500 $/Brüt Ton    |  Beyaz olanlar

6911.10.00.00.12

CIF < 3.000 $/Brüt Ton    |  Tek renkli olanlar

6911.10.00.00.19

CIF < 3.000 $/Brüt Ton    |  Diğerleri

6911.90.00.00.11

CIF < 2.500 $/Brüt Ton    |  Beyaz olanlar

6911.90.00.00.12

CIF < 3.000 $/Brüt Ton    |  Tek renkli olanlar

6911.90.00.00.19

CIF < 3.000 $/Brüt Ton    |  Diğerleri

6912.00.10.00.00

CIF < 1.600 $/Brüt Ton    |  Adi topraktan olanlar

6912.00.30.00.00

CIF < 2.000 $/Brüt Ton    |  Greden olanlar

6912.00.50.00.11

CIF < 1.500 $/Brüt Ton    |  Beyaz olanlar

6912.00.50.00.12

CIF < 1.800 $/Brüt Ton    |  Tek renkli olanlar

6912.00.50.00.19

CIF < 1.800 $/Brüt Ton    |  Diğerleri

6912.00.90.00.00

CIF < 2.000 $/Brüt Ton    |  Diğerleri

6913.10.00.00.00

CIF < 2.500 $/Brüt Ton    |  Porselen veya çiniden olanlar

6913.90.10.00.00

CIF < 1.600 $/Brüt Ton    |  Adi topraktan olanlar

6913.90.91.00.00

CIF < 2.000 $/Brüt Ton    |  Greden olanlar

6913.90.93.00.00

CIF < 1.500 $/Brüt Ton    |  Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar

6913.90.99.00.00

CIF < 2.000 $/Brüt Ton    |  Diğerleri

6914.10.00.00.00

CIF < 2.500 $/Brüt Ton    |  Porselen veya çiniden olanlar

6914.90.10.00.00

CIF < 1.600 $/Brüt Ton    |  Adi topraktan olanlar

6914.90.90.00.00

CIF < 2.000 $/Brüt Ton    |  Diğerleri

7013.10.00.10.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   | Sofra ve mutfak işleri için olanlar

7013.10.00.90.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   | Diğerleri

7013.21.11.00.00

CIF < 6.500-$/Brüt Ton   | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

7013.21.19.00.00

CIF < 5.000-$/Brüt Ton   | Diğerleri

7013.21.91.00.00

CIF < 4.500-$/Brüt Ton   | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

7013.21.99.00.00

CIF < 4.000-$/Brüt Ton   | Diğerleri

7013.29.10.00.00

CIF < 900-$/Brüt Ton   | Sertleştirilmiş camdan olanlar

7013.29.51.00.00

CIF < 1.200-$/Brüt Ton   | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

7013.29.59.00.00

CIF < 1.000-$/Brüt Ton   | Diğerleri

7013.29.91.00.00

CIF < 800-$/Brüt Ton   | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

7013.29.99.00.00

CIF < 700-$/Brüt Ton   | Diğerleri

7013.31.10.00.00

CIF < 4.500-$/Brüt Ton   | El imali olanlar

7013.31.90.00.00

CIF < 4.000-$/Brüt Ton   | Makina imali olanlar

7013.32.00.00.00

CIF < 1.500-$/Brüt Ton   | 0 øC ile 300 øC'ler arasındaki ısıda genleşme ..

7013.39.10.00.00

CIF < 900-$/Brüt Ton   | Sertleştirilmiş camdan olanlar

7013.39.91.00.00

CIF < 1.200-$/Brüt Ton   | El imali olanlar

7013.39.99.00.00

CIF < 700-$/Brüt Ton   | Makina imali olanlar

7013.91.10.00.00

CIF < 5.500-$/Brüt Ton   | El imali olanlar

7013.91.90.00.00

CIF < 4.500-$/Brüt Ton   | Makina imali olanlar

7013.99.00.00.00

CIF < 700-$/Brüt Ton   | Diğerleri

7318.11.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Tirfonlar

7318.12.10.00.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Paslanmaz çelikten olanlar

7318.12.90.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Diğerleri

7318.13.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Çengelli ve halkalı vidalar

7318.14.10.00.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Paslanmaz çelikten olanlar

7318.14.91.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Sac vidaları

7318.14.99.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Diğerleri

7318.15.10.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6mm'yi geçmeyen vidalar

7318.15.20.00.11

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Vidalar

7318.15.20.00.12

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Civatalar

7318.15.30.00.11

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Vidalar

7318.15.30.00.12

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Civatalar

7318.15.41.00.11

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Vidalar

7318.15.41.00.12

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Civatalar

7318.15.49.00.11

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Vidalar

7318.15.49.00.12

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Civatalar

7318.15.51.00.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Paslanmaz çelikten

7318.15.59.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Diğerleri

7318.15.61.00.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Paslanmaz çelikten

7318.15.69.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Diğerleri

7318.15.70.00.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Paslanmaz çelikten

7318.15.81.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Çekme direnci mm2'de 800 N.dan az olanlar

7318.15.89.00.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Çekme direnci mm2'de 800 N. veya daha fazla olanlar

7318.15.90.00.11

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Vidalar

7318.15.90.00.12

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Civatalar

7318.16.10.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Kütleden kesilmiş ve gövde genişliği 6mm'yi geçmeyen somunlar

7318.16.30.00.00

CIF < 2.500-$/Brüt Ton   |  Paslanmaz çelikten

7318.16.50.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Emniyet somunları

7318.16.91.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  İç çapı 12 mm'yi geçmeyenler

7318.16.99.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  İç çapı 12 mm'yi geçenler

7318.19.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Diğerleri

7318.21.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları

7318.22.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Diğer rondelalar

7318.23.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Perçin çivileri

7318.24.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Kamalar ve kamalı pimler

7318.29.00.00.00

CIF < 2.000-$/Brüt Ton   |  Diğerleri

7323.10.00.00.00

CIF < 25 $/Brüt Kg.   |  Demir veya çelik yünü sünger ve temizleme veya ..

7323.91.00.00.00

CIF < 5 $/Brüt Kg.   |  Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış)

7323.92.00.00.00

CIF < 5 $/Brüt Kg.   |  Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)

7323.93.10.00.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Sofrada kullanılan eşya

7323.93.90.00.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

7323.94.10.00.00

CIF < 6 $/Brüt Kg.   |  Sofrada kullanılan eşya

7323.94.90.00.00

CIF < 6 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

7323.99.10.00.00

CIF < 6 $/Brüt Kg.   |  Sofrada kullanılan eşya

7323.99.91.00.00

CIF < 6 $/Brüt Kg.   |  Verniklenmiş veya boyanmış

7323.99.99.00.00

CIF < 6 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

8205.40.00.00.00

CIF < 7.000-$/Brüt Ton   |  Tornavidalar

8210.00.00.00.12

CIF < 6.000 $/Brüt Ton'un   | Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını ..

8215.10.20.00.11

CIF < 20 $/Brüt Kg.   |  Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

8215.10.20.00.19

CIF < 20 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

8215.10.30.00.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Paslanmaz çelikten olanlar

8215.10.80.00.00

CIF < 20 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

8215.20.10.00.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Paslanmaz çelikten olanlar

8215.20.90.00.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

8215.91.00.10.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Adi metallerden saplar

8215.91.00.90.11

CIF < 20 $/Brüt Kg.   |  Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

8215.91.00.90.19

CIF < 20 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

8215.99.10.10.00

CIF < 6 $/Brüt Kg.   |  Adi metallerden saplar

8215.99.10.90.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

8215.99.90.10.00

CIF < 6 $/Brüt Kg.   |  Adi metallerden saplar

8215.99.90.90.00

CIF < 7 $/Brüt Kg.   |  Diğerleri

8481.80.19.00.11

CIF < 10 $/Kg. ise   | Musluklar

8504.31.39.00.00

CIF < 30 $/Brüt Kg. | Diğerleri

8509.10.10.00.00

CIF < 35oo $/Adet    |   Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar

8509.10.90.00.19

CIF < 15oo $/Adet    |   Diğerleri

8509.40.00.00.12

CIF < 10oo $/Adet    |   Mikserler

8509.40.00.00.14

CIF < 10oo $/Adet    |   Meyva ve sebze presleri

8509.40.00.00.15

CIF < 15oo $/Adet    |   Komple setler

8509.40.00.00.19

CIF < 15oo $/Adet    |   Diğerleri

8516.10.11.00.00

CIF < 10oo $/Adet    |   Anında su ısıtıcılar

8516.10.19.00.00

CIF < 10oo $/Adet    |   Diğerleri

8516.10.90.00.00

CIF < 10oo $/Adet    |   Daldırma tipi ısıtıcılar

8516.31.10.00.00

CIF < 10oo $/Adet    |   Kurutma başlıkları

8516.31.90.00.00

CIF < 10oo $/Adet    |   Diğerleri

8516.40.10.00.00

CIF < 15oo $/Adet    |   Buharlı ütüler

8516.60.70.00.00

CIF < 15oo $/Adet    |   Izgaralar ve kızartma cihazları

8516.60.90.00.11

CIF < 15oo $/Adet    |   Tost makineları

8516.60.90.00.19

CIF < 15oo $/Adet    |   Diğerleri

8516.71.00.00.00

CIF < 15oo $/Adet    |   Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

8516.72.00.00.00

CIF < 10oo $/Adet    |   Ekmek kızartma makineları

8517.19.90.00.19

FOB < 45o $/Adet    |  Diğerleri

8517.90.82.10.00

FOB < 22o $/Adet    |  Telefon cihazlarına ait olanlar

8518.21.90.00.00

CIF < 4.500 $/Brüt Ton   | Diğerleri (Hoparlör) 

8518.22.90.00.00

CIF < 5.000 $/Brüt Ton   | Diğerleri (Hoparlör)

8518.29.80.00.00

CIF < 4.000 $/Brüt Ton   | Diğerleri (Hoparlör)

8539.21.30.00.00

CIF < 05o $/Adet  | Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar

8539.29.30.00.00

CIF < 0o8 $/Adet  | Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar

9001.40.41.00.00

CIF < 1 $/Adet   | Camdan mamul görme kusurlarının giderilmesine mahsus ..

9003.11.00.00.00

CIF < 3 $/Adet  | Plastik maddelerden olanlar

9003.19.10.00.00

CIF < 5 $/Adet  | Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar

9003.19.30.00.00

CIF < 3 $/Adet  | Adi metallerden olanlar

9003.19.90.00.00

CIF < 3 $/Adet  | Diğer metallerden olanlar

9004.10.10.00.00

CIF < 5 $/Adet  | Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

9004.10.91.00.00

CIF < 4 $/Adet  | Plastik camlı olanlar

9004.10.99.00.00

CIF < 4 $/Adet  | Diğerleri

9004.90.10.00.11

CIF < 5 $/Adet  | Optik tarzda işlenmiş camları olanlar

9004.90.90.00.11

CIF < 5 $/Adet  | Optik tarzda işlenmiş camları olanlar

9017.80.10.90.19

CIF< 8.-$/Bürüt Kg.  | Diğer şerit metreler

9019.10.90.00.13

CIF < 15.-$/Brüt Kg.  |  Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri

9019.10.90.00.19

CIF < 15.-$/Brüt Kg.  |  Diğerleri

9019.10.90.00.25

CIF < 15.-$/Brüt Kg.  |  Aksam parça

9025.11.91.00.11

CIF < 22 $/Brüt Kg.  |  Kliniklerde kullanılan termometreler

9025.11.91.00.12

CIF < 35 $/Brüt Kg.  |  Veterinerlikte kullanılan termometreler

9025.11.99.00.11

CIF < 100 $/Brüt Kg.  |  Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli vidalı)

9025.11.99.00.19

CIF < 22 $/Brüt Kg.  |  Diğerleri

9030.39.30.00.11

CIF < 50 $/Brüt Kg.  |  Voltmetre 

9030.39.30.00.14

CIF < 50 $/Brüt Kg.  |  Ampermetre 

9030.83.90.00.11

CIF < 100 $/Brüt Kg.  |  Voltmetre 

9030.83.90.00.14

CIF < 100 $/Brüt Kg.  |  Ampermetre

9031.80.99.90.00

CIF < 7.000-$/Brüt Ton   |  Diğerleri

9501.00.10.00.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Yapma bebekler için arabalar ve pusetler

9501.00.90.10.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Üç tekerlekli bisikletler

9501.00.90.90.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Diğerleri

9502.10.10.00.00

CIF < 4.000.-$/Brüt Ton    | Plastik maddelerden olanlar

9502.10.90.00.00

CIF < 4.000.-$/Brüt Ton    | Diğer maddelerden olanlar

9502.91.00.00.00

CIF < 4.000.-$/Brüt Ton    | Giysi ve aksesuarı ayakkabılar ve şapkalar

9502.99.00.00.00

CIF < 4.000.-$/Brüt Ton    | Diğerleri

9503.10.10.00.00

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Küçültülmüş modeller

9503.10.90.00.00

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Diğerleri

9503.20.10.00.00

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Plastik maddelerden olanlar

9503.20.90.00.11

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Ahşap olanlar

9503.20.90.00.19

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Diğerleri

9503.30.10.00.00

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Ahşap olanlar

9503.30.30.00.00

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Plastik maddelerden olanlar

9503.30.90.00.00

CIF < 6.000.-$/Brüt Ton    | Diğer maddelerden olanlar

9503.41.00.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | İçleri doldurulmuş olanlar

9503.49.10.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Ahşap olanlar

9503.49.30.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Plastik maddelerden olanlar

9503.49.90.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Diğer maddelerden olanlar

9503.50.00.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Oyuncak müzik alet ve cihazları

9503.60.10.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Ahşap olanlar

9503.60.90.00.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Diğerleri

9503.70.00.00.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)

9503.80.10.00.00

CIF < 8.000.-$/Brüt Ton    | Plastik maddelerden olanlar

9503.80.90.00.00

CIF < 10.000.-$/Brüt Ton    | Diğer maddelerden olanlar

9503.90.10.00.00

CIF < 10.000.-$/Brüt Ton    | Oyuncak silahlar

9503.90.32.00.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Mekanik olmayanlar

9503.90.34.00.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Diğerleri

9503.90.35.00.00

CIF < 5.000.-$/Brüt Ton    | Kauçuktan olanlar

9503.90.37.00.00

CIF < 10.000.-$/Brüt Ton    | Dokumaya elverişli maddelerden olanlar

9503.90.51.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Kalıplanarak elde edilen minyatür modeller

9503.90.55.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Diğerleri

9503.90.99.00.00

CIF < 7.000.-$/Brüt Ton    | Diğer maddelerden olanlar

 

 

TOBLO – III

2005 YILINDA UYGULANAN

TEKSTİL İTHALATINDA REFERANS KIYMET UYGULAMASINA TABİ EŞYA LİSTESİ

GTİP No.

İlgili Mevzuat

Taban Kıymet

50.07

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

50.07

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

5004.00

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

5005.00

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

51.06

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

51.07

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

51.08

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

51.11

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

51.11

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

51.12

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

51.12

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

51.13

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

5113.00

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

52.05

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

52.06

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

52.08

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

52.08

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

52.09

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

52.09

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

52.10

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

52.10

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

52.11

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

52.11

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

52.12

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

5204.11.00.00

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

5204.19.00.00

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

53.06

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

53.08

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

53.09

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

53.09

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

53.10

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

53.10

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

53.11

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

5311.00

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

54.01

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

54.02

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

54.03

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

54.07

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

54.08

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

54.08

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.10

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.20.90.10

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.20.90.90

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.30

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.41

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.42

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.43

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.44

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.51

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.52

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.53

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.54

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.61

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.69

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.71

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.72

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.73

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.74

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.81

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.82

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.83

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.84

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.91

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.92

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.93

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

5407.94

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

55.09

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

55.10

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı İplik ithalatı

Referans Kıymet 1,5 $/Kg.

55.12

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

55.12

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

55.13

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

55.13

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

55.14

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

55.14

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

55.15

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

55.15

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

55.16

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

55.16

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

58.01

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

58.02

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

58.03

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

5804.10

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

5809.00

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

59.02

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

59.06

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

60.01

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

60.01

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

60.02

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

60.02

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

60.03

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

60.03

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

60.04

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

60.04

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

60.05

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

60.05

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

60.06

G.G.T. Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3

Detay Beyan&Referans Kıymet

60.06

06.04.2001 / 194 Yazı. DİİB Kapsamı Mamul&Ham Kumaş

Ref.Kıy.Mamul 2 $/mt.; Ham 1 $/mt.

 

 

 

TABLO – IV

2005 YILINDA UYGULANAN

PETKİM FİYAT LİSTESİNİN REFERANS ALINDIĞI İTHALATA KONU ÜRÜN LİSTESİ

12’li GTİP

Eşyanın Tanımı

2710.11.21.00.00

 White spirit (Diğer solventler-Çözücü)

2815.12.00.00.00

 Sudkostik % 100 (Sodyum Hidroksit)

2901.10.00.90.11

 Hekzan

2902.30.00.00.00

 Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

 Ortoksilen

2902.43.00.00.00

 Paraksilen

2905.31.00.00.00

 Monoetilen glikol

2909.41.00.00.00

 Dietilen glikol

2917.35.00.00.00

 Ftalik anhidrit

2917.36.00.00.11

 Saf Tereftalik asit

2926.10.00.00.00

 Akrilonitril

3901.10.90.00.11

 Alçak yoğunluk polietilen (Genel Maksatlı ve Filmlik)

3901.20.90.00.11

 Yüksek yoğunluk polietilen (Şişirmelik), (Enjeksiyon), (Filmlik)

3902.10.00.00.00

 Polipropilen (Homopolimer)

3904.10.00.00.00

 Polivinil klorür (Süspansiyon)

 

 

TABLO – V

YAZIMIZA KONU ‘SAPMAYA SEBEBİYET VEREN’

OCAK-KASIM 2005 DÖNEMİ FASIL BAZINDA İTHALAT LİSTESİ

 

Fasıl No

Fasıl başlığı

İthalat

CIF / $

(Milyon $

08

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ..

139,77

09

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

35,52

10

Hububat

186,31

12

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta ..

625,55

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; ..

19.458,05

28

Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak ..

707,73

29

Organik kimyasal ürünler

3.145,81

34

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları...

308,26

36

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ..

16,28

39

Plastikler ve mamulleri

5.268,80

40

Kauçuk ve kauçuktan eşya

1.096,26

42

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ..

244,91

50

İpek

26,17

51

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

377,84

52

Pamuk

1.910,44

53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

160,25

54

Sentetik ve suni filamentler

997,85

55

Sentetik ve suni devamsız lifler

1.023,19

57

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

126,67

58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; ..

210,58

59

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; ..

187,96

60

Örme eşya

156,36

63

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ..

57,13

64

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

397,04

68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

223,43

69

Seramik mamulleri

201,85

70

Cam ve cam eşya

399,48

72

Demir ve çelik

8.496,13

73

Demir veya çelikten eşya

1.065,89

82

Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların ..

308,14

84

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ..

14.731,01

85

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ...

8.559,86

90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları...

2.147,91

95

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

205,46

96

Çeşitli mamul eşya

264,87

 

Genel Toplam

73.468,74

 

27. , 72. ve 84. Fasıllar Hariç Toplam

30.782,87

 

 

KAYNAKÇA

1.       Pc Gümrük Külliyatı www.arslannet.com web sitesi

2.       Gümrük Müsteşarlığı www.gumruk.gov.tr web sitesi

3.       Dış Ticaret Müsteşarlığı www.dtm.gov.tr web sitesi

4.       Uluslar arası Nakliyeciler Derneği www.und.org.tr web sitesi

5.       Gümrük Dünyası 47.Sayı AB Dış Ticaret İstatistikleri Sistemi-I